Dienstverlening

De jaarrekening is het cruciale document waarin rechtspersonen helder weergeven en goed onderbouwen hoe ze presteren. In bepaalde gevallen is een jaarrekening niet voldoende. Op verzoek van de bank, aandeelhouders, andere belanghebbenden of om wettelijke of statutaire redenen zal er een controle uitgevoerd moeten worden voordat de jaarcijfers kunnen worden gepubliceerd.

Betrouwbaarheid financiële gegevens

In dergelijke gevallen zal de jaarrekening gecontroleerd moeten worden. De bedoeling van accountantscontrole op jaarrekeningen is dat belanghebbenden van deze financiële informatie erop kunnen vertrouwen dat de cijfers een betrouwbaar beeld geven van de werkelijkheid. Er wordt beoordeeld of interne controleprocedures goed uitgevoerd worden, of geautomatiseerde systemen betrouwbaar functioneren en beveiligd zijn en of er voldoende interne controles op de financiële administratie worden uitgevoerd. Uiteindelijk wordt er door ons een verklaring afgegeven over de getrouwheid van de jaarrekening.

Accountantscontroles

Bij de wettelijke controle is onafhankelijkheid en objectiviteit een basisvoorwaarde, omdat alleen een onbevooroordeeld tot stand gekomen controle verklaring waarde heeft. Wij hanteren hiervoor een duidelijke standaard van waarden en normen, die de pijlers vormen onder onze praktijk. Strenge regels over toelaatbaarheid van advisering bij controlecliënten zijn daarvan een voorbeeld. Ook hanteert NBC Audit Serivces B.V. gedragsnormen voor het onderhouden van persoonlijke, zakelijke of financiële relaties met controlecliënten.

Interne procedures zorgen ervoor dat iedereen zich aan de voorschriften houdt. In dit stelsel van waarborgen spelen nog twee andere partijen een expliciete rol. De NBA en SRA houden toezicht op de kwaliteit. Daarenboven houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht op het voldoen aan de vergunningseisen voor het uitvoeren van wettelijke controles.

NBC Audit Services B.V. voldoet aan alle (wettelijke) vereisten om een accountantscontrole ook bij uw organisatie te kunnen uitvoeren. Omdat wij thuis zijn in onder andere het MKB zijn wij in staat een strak en efficiënt controleplan op te zetten, waardoor de kosten voor u zo laag mogelijk kunnen worden gehouden.

Wij omarmen als kantoor de maatregelen zoals vermeld in het rapport “In Het Publiek Belang” en ondernemen daar adequaat actie op. Wij zien erop toe dat binnen onze organisatie het publieke belang wordt gewaarborgd. De focus op kwaliteit en een professioneel kritische houding zijn belangrijke waarden voor ons.