Klokkenluidersregeling NBC Audit Services B.V.

Ingevolge artikel 32 van de Verordening Accountantsorganisaties (VAO) dient NBC Audit Services B.V. te beschikken over een Klokkenluidersregeling. Art. 32 VAO luidt:

 1. De accountantsorganisatie heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen.
 2. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de accountantsorganisatie.De in het eerste lid bedoelde regeling wordt in elk geval op de website van de accountantsorganisatie geplaatst. In geval een accountantsorganisatie niet over een website beschikt, verspreidt zij deze regeling op een andere wijze binnen de accountantsorganisatie en stuurt zij deze regeling desgevraagd toe aan personen buiten de accountantsorganisatie.

Artikel 1: Definities

 • Melder: degene die, al dan niet in dienst van NBC Audit Services B.V., werkzaamheden verricht voor NBC Audit Services B.V. en een Misstand onder deze regeling meldt;
 • NBC Audit Services B.V.: alle werkmaatschappijen van NBC Audit Services B.V.;
 • Vertrouwenspersoon: Compliance officer van NBC Audit Services B.V.;
 • Bestuur: het bestuur van NBC Audit Services B.V.;
 • Een Misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot NBC Audit Services B.V. en / of haar medewerkers, in verband met:- een (dreigend) strafbaar feit; - een (dreigende) schending van wet- of regelgeving; - (een dreiging van) bewust onjuist informeren; - een (dreigende) schending van binnen NBC Audit Services B.V. geldende (gedrags-)regels of; - (een dreiging van) het vernietigen of manipuleren van informatie over voornoemde feiten.

Artikel 2: Procedure

Artikel 3: Termijnen

 • Binnen een periode van acht weken van het moment van registratie van de melding overeenkomstig artikel 2 lid 2, wordt de Vertrouwenspersoon door of namens het Bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van het standpunt van het Bestuur omtrent de Misstand evenals van de te nemen of reeds genomen maatregelen.
 • Indien het niet mogelijk is om het standpunt binnen de in het eerste lid genoemde termijn te geven, zal het Bestuur de Vertrouwenspersoon hiervan tijdig in kennis stellen en de termijn noemen waarin alsnog een standpunt zal worden gegeven.
 • In geval van artikel 2 lid 5 zal de Vertrouwenspersoon zelf een standpunt (laten) formuleren.
 • De Vertrouwenspersoon stelt de Melder direct van het standpunt op de hoogte.

Artikel 4: Rechtsbescherming

 • Het Bestuur (of de Vertrouwenspersoon) zorgt dat de Melder die te goeder trouw en volgens onderhavige regeling een melding van een Misstand heeft gedaan, op geen enkele wijze in zijn positie wordt benadeeld.
 • Indien een Melder de melding op andere wijze dan overeenkomstig onderhavige regeling heeft gedaan danwel rechtstreeks of via derden in de publiciteit brengt, kan hem dat mogelijk worden aangerekend.

Artikel 5: Werking en publicatie

 • Deze regeling treedt in werking per 1 augustus 2007. De regeling kan in overleg door het Bestuur worden gewijzigd.
 • Deze regeling zal worden gepubliceerd op de website van NBC Audit Services B.V.

NBC Audit Services B.V.
Julianaweg 190a
1131 DL Volendam
T +31 299 65 70 60
F +31 299 65 23 73

Algemene voorwaarden
Disclaimer