Procedures betreffende onze dienstverlening

Gedragscode

Inleiding
Waar in het verleden de "eer van de stand" en de "verrichte arbeid en de deskundigheid" van de accountants als waarborg voor ethisch gedrag en professionele zorgvuldigheid golden, omvat de huidige wet- en regelgeving inmiddels een grote hoeveelheid ingewikkelde regels (de wet, verordeningen, nadere voorschriften) die regelmatig wijzigen.

Het beleid van NBC Audit Services B.V. is uiteraard om te werken in overeenstemming met die regelgeving, hoe ingewikkeld die ook is. De basisprincipes zijn vastgelegd in een gedragscode (ethische uitgangspunten); nadere uitwerking daarvan, heeft plaatsgevonden in het kwaliteitsbeleid en het stelsel van kwaliteitsbeheersing. In die handboeken zijn onder meer instructies, voorbeelden en procedures opgenomen die het mogelijk maken om aan alle vaktechnische voorschriften te voldoen.

De gedragscode is een instrument voor de directie om te voorkomen dat onze organisatie of haar medewerkers betrokken raken bij strafbare feiten en/of wetsovertredingen die het vertrouwen dat in onze organisatie wordt gesteld zouden kunnen schaden.

Sanctieregeling
Overtredingen van de in de gedragscode geformuleerde principes kunnen aan één van de directieleden worden gemeld of aan onze compliance officer. Overtredingen zullen afhankelijk van de aard van de melding, door de directie worden gesanctioneerd.

Klachtenregeling
Indien iemand binnen of buiten de organisatie van mening is dat bovenstaande uitgangspunten in onvoldoende mate worden nageleefd, dan kan deze gebruik maken van de klachtenprocedure.

Klokkenluidersregeling
Iedereen moet (vermeende) overtredingen aan de orde kunnen stellen zonder gevaar voor de eigen rechtspositie te hoeven vrezen. Daarom heeft onze de organisatie de beschikking over een klokkenluidersregeling. Deze regeling is aan alle medewerkers bekendgemaakt.

NBC Audit Services B.V.
Julianaweg 190a
1131 DL Volendam
T +31 299 65 70 60
F +31 299 65 23 73

Algemene voorwaarden
Disclaimer